استخدام کارمند بیمه سامان

وظایف بر اساس سمت و شرح شغل استخدامی قابل تغییر می باشد.

صداقت و درستکاری

مسئولیت پذیری، دقت عمل، پشتکار

گذراندن دوره آموزشی